Degé Kangyur volume 61, F.206.b

གང་དག་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་བཟོད་པ་གསོལ་མི་འཚལ་ལོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཆེ་ཞེ་ཁྱོད་ཅི་ཞིག་འདོད་ན་འདི་ལྟར་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གང་འདོད་པ་མཆིས་པ་དེས་ནི་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །​གང་དག་ཅི་ཡང་མི་འདོད་པ་དེ་དག་ནི་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བགྱིད་དོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། དམིགས་པ་མཆིས་པ་ལ་ནི་འདོད་པ་མཆིས་ལ། གང་ལ་དམིགས་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ལ་ནི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །​འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མཆིས་པ་ལ་ནི་འདོད་པ་མཆིས་ལ། གང་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ལ་ནི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །​བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཅི་ཞིག་བཞེད་པ་ལས་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར། སྨྲས་པ། ཆེ་ཞེ་འདོད་པ་ཡོད་པ་ལ་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གང་བཞེད་པས་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་འཇུག་པས་ཞུགས་སོ། །​བདག་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་འཇུག་པས་ཞུགས་སོ། །​བདག་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་འཇུག་པས་ཞུགས་སོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཆེ་ཞེ་ཐེག་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་གང་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། མཚན་མ་གང་དག་ཡིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དག་བདག་ལ་སྟོན་པ་ལས་ན། ཁྱོད་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་ཐེ་ཙོམ་མེད་དོ། །​བུད་མེད་དེས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་རྣམས་དང་། མཚན་མ་རྣམས་མཁྱེན་ཏམ། སྨྲས་པ། ཆེ་ཞེ་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་ནི་མ་ཐོས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་རྣམས་དང་། མཚན་མ་རྣམས་ཤེས་པར་མི་ནུས་ཀྱི། ཆེ་ཞེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་རྣམས་དང་། མཚན་མ་རྣམས་ཤོད་ཅིག །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ནི་ཆགས་པ་མ་མཆིས་པའི་ཐེག་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་མ་མཆིས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐ་དད་པ་མ་མཆིས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh190.html?part=UT22084-061-010-367#UT22084-061-010-367