Degé Kangyur volume 61, F.153.a

ཅན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ཐར་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །​བཤགས་པ་དང་མཐོལ་བས་སྡིག་པ་བསྲབས་པར་གྱུར་ཅིག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་ཐོས་པར་གྱུར་ཅིག །​ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིག །​ཇི་སྲིད་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་བདག་གི་སྤྱོད་པ་དང་འཐུན་པར་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱའོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡང་བྲིས་པ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་དང་། བཅངས་པ་དང་། བཀླག་པ་དང་། མཆོད་པ་དེའི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་སེམས་ཅན་མནར་མེད་པར་འགྲོ་བ་དང་། ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དག་གི་རྣ་བར་མཚན་རྣམས་ཐོས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་མཐུས་ཀྱང་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བསྲབས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མཐུ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་མཐུས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་རྗེས་སུ་དྲན་པར་གྱུར་ནས་ཕྱིས་སྡིག་པའི་ལས་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཞིང་བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྤྱོད་པ་འཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་སྟེ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཞིན་དུ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་སྟེ། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད། ངན་འགྲོའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱེད་བདེ་འགྲོའི་སྒོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་སྒོ་རྣམས་ནི་འབྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་པ་དང་། སྨོན་ལམ་དང་། རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དང་། བྱིན་གྱི་རླབས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྣ་ཚོགས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལོན་པ་འཇིག་རྟེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh186.html?part=UT22084-061-006-252#UT22084-061-006-252