Degé Kangyur volume 61, F.115.b

ཚད་ཙམ་དུ་འཕགས་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་གཉིས་ཙམ་དུ་འཕགས་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་བཅུ་ཙམ་དུ་འཕགས་པར་ཤེས་སོ། །​འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་སྟོང་དུ་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་། ཉི་ཤུ་དང་། སུམ་ཅུ་དང་། བཞི་བཅུ་དང་། ལྔ་བཅུ་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དཔག་ཚད་འབུམ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་དང་། ཉི་ཤུ་དང་། སུམ་ཅུ་དང་། བཞི་བཅུ་དང་། ལྔ་བཅུ་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པར་ཤེས་སོ། །​འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བགྲངས་པ་ལས་འདས་པར་ཤེས་སོ། །​འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཨནྡ་རྙིལ་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐར་འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་པད་མ་རཱ་གའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱ་བྱིན་ཐོགས་པའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་ཟླ་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་གི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཁ་དོག་ཏུ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རི་དགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-734#UT22084-061-005-734