Degé Kangyur volume 61, F.111.a

དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལུས་གཅིག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ལ་ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་ལས་ལྡང་བ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་གྲངས་མེད་པ་དག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ལ། ལུས་གཅིག་ལས་ལྡང་བར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སྙེད་ཀྱི་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ལ་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ལུས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ལུས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་བཀོད་པ་དེ་དག་ཞིང་གཅིག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཞིང་གཅིག་གི་རྒྱན་བཀོད་པ་དེ་དག་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཏུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱི་གནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་མཁས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ན་གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-725#UT22084-061-005-725