Degé Kangyur volume 61, F.130.b

པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་འཇུག་པར་བྱེད་ཅིང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཞིང་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པར་བྱེད། ཞིང་གཅིག་གི་རྒྱན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོན་པར་བྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ནང་ན་ཡང་སྣང་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་མི་གཡོའོ། །​འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདོད་ན་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ལུས་སུ་སྟོན་ཏེ། སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ལུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སུ་སྟོན་ཀྱང་ལུས་འདྲེས་པར་ཡང་མི་བྱེད་དེ། སེམས་ཅན་གང་ལ་ཡང་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་སྟོན་ཏེ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་གཅིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མཐས་ཀླས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འདྲེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །​ལུས་གཅིག་གིས་མཉམ་པར་འཇོག་ལ་ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་གིས་ལྡང་ཞིང་ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་གིས་མཉམ་པར་གཞག་ལ་ལུས་གཅིག་གིས་ལྡང་ངོ་།​། །​།བམ་པོ་གསུམ་པ་སྟེ་ཐ་མ། འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སྤྱོད་ཡུལ་བ་ཡང་ཡིན་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་སྤྱོད་ཡུལ་བར་ཡང་སྣང་ངོ་། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡང་ཡིན་ལ་བདུད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-764#UT22084-061-005-764