Degé Kangyur volume 61, F.114.b

ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་གིས་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་རྒྱལ་ལོ་ཞེས་སྤྲོ་བར་བྱེད་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱ་བྱིན་རྣམས་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཚངས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཤེས་སོ། །​འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྦྱིན་པའི་གཏམ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​འཁོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བཟོད་པའི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཏམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་སྨོན་ལམ་གྱི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཏམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གཏམ། ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཏམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ཆོས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ཆོས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཡི་དགས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ལ་སྟོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་ནང་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-732#UT22084-061-005-732