Degé Kangyur volume 61, F.96.a

།བཏུང་བ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐོམ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བགོ་བ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གནས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་པུ་ཤུ་དང་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དང་། ཁྱམས་དང་། ཁང་པ་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་དང་། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ཀུན་དགའ་ར་བ་དང་། ཡུལ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​མལ་ཆ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རིགས་མཐོན་པོ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བཞོན་པ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨན་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རྒ་ཤི་མེད་ཅིང་མྱ་ངན་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འགོག་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྐྱེ་བ་དྲན་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​མེ་ཏོག་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཕྲེང་བ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་གི་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བདུག་པ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་ང་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གདུགས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆོས་ལ་དབང་བའི་དབང་ཕྱུག་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དྲིལ་བུ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྒྲ་དབྱངས་ཡིད་དུ་འོང་བ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སིལ་སྙན་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​མར་མེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལྷའི་མིག་སྒྲིབ་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དར་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལྷ་དང་མིའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དར་གྱིས་བཅིངས་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ནམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་འབྲུ་མར་དྲི་ཞིམ་པོ་ཕུལ་ལམ། སྤོས་ཀྱི་ཁྲུས་ཆུ་དབུལ་བ་ཕུལ་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh183.html?part=UT22084-061-003-83#UT22084-061-003-83