Degé Kangyur volume 60, F.251.a

།དེ་དོན་དམ་པར་ན་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲུབ་བོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པར་མི་མཐོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་མཐོང་ཡང་ང་རྒྱལ་ཅན་དམིགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར་མི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྟོབས་ཀྱང་སྒོམ་མོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་སྒོམ་མོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལམ་ཡང་སྒོམ་མོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་ཞི་གནས་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ལྷག་མཐོང་ཤིན་ཏུ་མི་སྐྱེ་བར་མི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཐོང་ངོ་། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་མ་རིག་པ་ཟད་པ་ཉིད་དུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རིག་པ་སྐྱེད་དེ། དོན་དམ་པར་ན་ཟད་པའམ་སྐྱེ་བ་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་ཤའི་མིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐོང་ལ་དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ལྷའི་མིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་ཡང་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། གཡོ་བ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཀྱང་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་སོ། །​དེ་ཆོས་ཀྱི་མིག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་ཡང་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཀྱང་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ལྷའི་རྣ་བས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པ་ཐོས་ཀྱང་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་ཐོས་སོ། །​དེ་སེམས་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ལ་ལྟ་ཡང་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་ལྟའོ། །​དེ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་མཐའ་ཡང་རྗེས་སུ་དྲན་མོད་ཀྱི་དོན་དམ་པར་ན་ཅི་ཡང་མི་དྲན་ནོ། །​དེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འགྲོ་ཡང་དོན་དམ་པར་ན། འོང་བའམ་འགྲོ་བ་མེད་དོ། །​དེ་ནི་ཟག་པ་ཟད་ཀྱང་དོན་དམ་པར་ན་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-256#UT22084-060-008-256