Degé Kangyur volume 60, F.140.b

རྒོད་པ་དང་། མི་རྒོད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཞི་བ་དང་། རྣམ་པར་མ་ཞི་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་མ་གྲོལ་བ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་། ཡངས་པ་དང་། ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཚད་མེད་པའི་སེམས་ཀྱང་ཚད་མེད་པའི་སེམས་སུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་གང་དང་གང་གིས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་གི་སེམས་བསྒྲིབས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཤེས་ནས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​དེ་འཁོར་གང་དུ་འགྲོ་བར་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་འཁོར་དེའི་སེམས་ལ་ལྟ་སྟེ། བལྟས་ནས་ཀྱང་སོ་སོ་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ལྟར་གང་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​རང་གི་སེམས་བསྒྲིབས་པའམ། གཞན་གྱི་སེམས་བསྒྲིབས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རིག་པ། དྲན་པས་རིག་པ། བློ་གྲོས་ཀྱིས་རིག་པ། རྟོགས་པས་རིག་པ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རིག་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་རིག་པའོ། །​སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ། བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་དག་པ། དྲི་མ་མེད་པ། འོད་གསལ་བ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ། མི་བརླང་བ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། རྙོག་པ་མེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་རིག་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་རིག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་གང་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ལ་སེམས་འབབ་པ་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་མི་ཟད་པའོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་དྲན་པ་དེས་སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ། དྲན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh175.html?part=UT22084-060-004-682#UT22084-060-004-682