Degé Kangyur volume 60, F.3.a

གང་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱམས་པས་ཁྱབ་པ་ཚངས་པ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདག་པོ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྟོས། ནམ་བསྐལ་པ་འཇིག་པ་ན་བསྐལ་པའི་ཆུ་འབྱུང་བ་དེའི་ཚེ། ཕྱིས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཅིག་ཏུ་ཆར་འབབ་ཅིང་ཆུའི་ཐིགས་པ་འབྱུང་བ་དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆུས་གང་བར་བྱེད་དེ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་དུ་ཆུས་གང་བར་འགྱུར་བའི་ཆུའི་ཐིགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་མཆོག་དེས་ཤེས་སོ། །​དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུས་ནི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ལ་གང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་བསྒྱུར་བས་མཐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྟ་རེ་ཤིག་ཞོག་སྟེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། གང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་བསྒྱུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲིད་པའི་ཐ་མར་གྱུར་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། མངལ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་དང་། གཟུགས་ཡོད་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གྱི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲིད་པའི་ཐ་མར་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ལ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh172.html?part=UT22084-060-001-303#UT22084-060-001-303