Degé Kangyur volume 59, F.24.b

།འོད་ཟེར་རྩེ་གཅིག་པ་དབེན་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་རེག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀུན་འདྲིའོ། །​འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་རེག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀུན་འདྲིའོ། །​འོད་ཟེར་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱོན་པའམ་བཞུད་པའི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་གྱིས་སེམས་ཅན་གང་ལ་རེག་པ་དེ་དག་ཤི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེའོ། །རྒྱན་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲོང་དུ་གཤེགས་པ་ན་འབྱིན་ཏེ། དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་དེས་སེམས་ཅན་སུ་དག་ལ་རེག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་མཆོག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​རྒྱན་ཐམས་ཅད་བཀོད་པ་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་དེར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​རྣམ་པར་འཐོར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་རབ་ཏུ་གཡོ་བར་བྱེད་དོ། །​བདེ་བ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་བྱེད་དོ། །​འོད་ཟེར་བྱམས་པས་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ནི་བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །​འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་སིམ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ནི་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་བྱེད་དོ། །​དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་ནི་སེམས་ཅན་ལྡོངས་པ་རྣམས་མིག་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རྣ་བའི་རྗེས་སུ་འཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་ནི་སེམས་ཅན་འོན་པ་རྣམས་རྣ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རྣམ་པར་སྤོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་ནི་སེམས་ཅན་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་དེས་ནི་སེམས་ཅན་མྱོས་པ་རྣམས་དྲན་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1300#UT22084-059-003-1300