Degé Kangyur volume 59, F.42.a

དེ་དག་བློས་མཉམ་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཐོས་པས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གཞལ་བ་ལས་འདས་པའི་སླད་དུ་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་སྤོབས་པས་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའི་སླད་དུ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་དོན་རྟོགས་པའི་སླད་དུ་འབྲང་བས་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཆོས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་སླད་དུ་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བརྩོན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་པད་མོ་ལྟ་བུར་མི་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་མང་དུ་ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེར་བཀུར་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རི་མོ་བགྱི་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་བགྱི་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་བགྱི་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་པར་བགྱིད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཉི་ཚེར་སྤྱོད་པ་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཆགས་པ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་ཚུལ་མི་འཆོས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་སྤྱོད་ལམ་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གཟུགས་བལྟ་ན་སྡུག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་ཡིད་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་མཚན་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་རིགས་ཡོངས་སུ་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་དགེ་འདུན་གྱི་རིགས་ཀུན་ཏུ་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཟིགས་སོ། །​དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་རབ་ཏུ་ཐོབ་བོ། །​དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་ལུང་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1335#UT22084-059-003-1335