Degé Kangyur volume 59, F.34.b

།དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དགེ་སློང་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་དགེ་སྦྱོང་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​རང་གི་དོན་བྱས་སོ། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་བདག་ཅག་གིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​མི་བྱ་བ་བྱས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་ཇི་ལས་བསམས་ཏེ་དེ་སྐད་སྟོན། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དགེ་སྦྱོང་ཉིད་དོ། །​བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་མི་བྱ་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བསམ་ནས་བདག་ཅག་གིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​མི་བྱ་བ་བྱས་སོ་ཞེས་སྟོན་ཏོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་སྦྱིན་གནས་ཀྱི་སར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོན་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་སྦྱིན་པ་མི་སྦྱོང་ན་བདག་ཅག་གིས་ལྟ་ཇི་ལྟར་སྦྱངས། སྨྲས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མཁྱེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་གང་དག་སྦྱིན་གནས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཚངས་པ་གང་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མི་འཕྲོགས་པ་རྣམས་སོ། །​གསོལ་པ་འཇིག་རྟེན་ན་སྦྱིན་པ་སྤྱོད་པ་གང་དག་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གང་དག་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་པ་རྣམས་སོ། །​གསོལ་པ་འཇིག་རྟེན་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་གང་དག་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆུད་མི་གཟོན་པ་རྣམས་སོ། །​གསོལ་པ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གང་དག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་རྣམས་སོ། །​གསོལ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བགྱིས་པ་གཟོ་བ་གང་དག་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གང་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་མི་གཅོད་པ་རྣམས་སོ། །​གསོལ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བགྱིད་པ་གང་དག་ལགས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1320#UT22084-059-003-1320