Degé Kangyur volume 59, F.77.b

གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཟད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ན་ཚངས་པ་ཅི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཚན་ཉིད་དེ་ཟད་པར་འགྱུར་རམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། འོ་ན་ང་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཟད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གང་ཤིན་ཏུ་ཟད་པ་དེ་ནི་ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ཟད་པ་དེ་ནི་ཟད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདུས་བྱས་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་མ་གསུངས་སམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནམ་ཡང་ཟད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདུས་བྱས་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་གང་གིས་འདུས་བྱས་ཀྱི་གྲངས་སུ་འགྲོ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་འདུས་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོའོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་འདུས་བྱས་ཅི་ལ་གནས། སྨྲས་པ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གནས་སོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་འདུས་བྱས་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཅི་ཡོད། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་འདུས་བྱས་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ནི་ཐ་སྙད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐ་སྙད་ཀྱིས་འདི་ནི་འདུས་བྱས་སོ། །​འདི་ནི་འདུས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །​ཡང་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་འདུས་མ་བྱས་དང་བྱེ་བྲག་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​སྨྲས་པ། ཚིག་བླ་དགས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཅི། སྨྲས་པ། ཕ་རོལ་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པས་ན་འདི་ནི་དེའི་ཕྱིར་ཚིག་བླ་དགས་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚིག་བླ་དགས་ཐམས་ཅད་ནི་ལྷག་པར་བྱེད་པས་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒྲོ་མི་འདོགས་ཤིང་ལྷག་པར་ཡང་མི་མཛད་ལ་སྟོན་པས་ན་དེ་ནི་ལྷག་པའི་ཚིག་ཅེས་བྱའོ། །​ཡང་འཇམ་དཔལ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཚིག་མ་ཡིན་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིག་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1406#UT22084-059-003-1406