Degé Kangyur volume 59, F.69.b

གང་བདག་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ། ཚངས་པ་བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པ། མ་གྲུབ་པ་གང་དེ་ལྟར་མགོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་བདག་མཐོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་དོན་དེས་ཤེས་ཏེ་བདག་མཐོང་བས་སངས་རྒྱས་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་། སྨྲས་པ། གང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འཁྲུག་པར་མི་བྱེད་པས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ནི་ཆོས་སུ་ལྟ་བ་སྟེ། ཆོས་མཐོང་བས། སངས་རྒྱས་མཐོང་བའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་གྲངས་གང་གིས་གང་མ་ཞུགས་པ་དེ་དག་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་གང་འདུས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་པ་དེ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཞུགས་ན་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ། སྨྲས་པ། གང་སྤོང་བའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན། མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་འཇུག་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་མཐོང་ལ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་སྦྱངས་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གཉིས་སུ་མི་ལྟ་བ་དེ་དག་གི་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་ཅི་མཐོང་། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་གལ་ཏེ་ཆོས་གང་ཡང་མཐོང་བར་གྱུར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚངས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱང་མི་མཐོང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སྟེ། དེ་ནི་འདུས་བྱས་མཐོང་བར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་མིག་གི་ལམ་ལས་འདས་པས་དེ་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དགེ་སློང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་དམ། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ལ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1390#UT22084-059-003-1390