Degé Kangyur volume 59, F.49.b

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཇི་ཙམ་པ་བསྟན་པའང་དེ་ཙམ་མོ། །​སྨྲས་པ། ཅི་གནས་བརྟན་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུལ་རྣམ་པ་ཚད་མེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་དམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཚད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་ཚད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཇི་ལྟར་ཚད་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཇི་ལྟར་གང་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཇི་འདྲ་བར་དེའི་བསྟན་པ་ཡང་དེ་འདྲ་བར་འགྱུར། སྨྲས་པ། ཀུན་ཏུ་མེ་ཏོག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཅི་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་གྲོལ་ལམ། སྨྲས་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཅིའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་ཕྱིར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཀུན་ཏུ་མེ་ཏོག་བདག་ནི་སྟོན་འདོད་པ་མ་ཡིན་གྱི་བདག་ནི་ཉན་དུ་འདོད་པའོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མི་འགྱུར་བར་ངེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་བའམ། མཉན་པར་བྱ་བའམ། སྨྲས་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱོད་བདག་ནི་ཉན་པར་འདོད་པ་ཡིན་གྱི་སྟོན་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་སྙམ་དུ་སེམས། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀྱང་གང་གུས་པར་ཆོས་བསྟན་པ་དང་། གང་གུས་པར་ཆོས་ཉན་པ་གང་ཟག་གཉིས་ནི་བསོད་ནམས་མང་དུ་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱིས། དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོད་ཅིག་བདག་གིས་མཉན་ཏོ། །​སྨྲས་པ། གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འགོག་པར་སྙོམས་པར་ཞུགས་ལ་ཆོས་ཉན་ནུས་སམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་གིས་མཉན་པར་བྱ་བའི་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་འགོག་པ་ལ་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་འགག་པར་འདོད་དམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་འགག་པའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1350#UT22084-059-003-1350