Degé Kangyur volume 59, F.27.b

བཞིན་འདྲི་བ། ཀུན་འདྲི་བ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​ཚིག་གཟུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​ཚིག་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​ཚིག་འཇམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​གསོང་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​ཚིག་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​ཚིག་ཐོགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​ལྡེམ་པོ་ངག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​སེམས་ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​བྱམས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​སྙིང་རྗེ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​དགའ་བ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེ་ཙོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་དང་ཀུན་འདྲི་བ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་གོ། །​དེ་ནས་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་རྣམ་པ་མང་པོས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །​རྣམ་པར་སྒྲ་བསྒྲགས་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་གྲགས། །​བསྔགས་པའི་ཕྲེང་བ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །​བདག་གིས་སེམས་ཅན་མཆོག་རྣམས་ཞིང་ན་མཐོང་། །​དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུངས། །​འདི་ན་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཞིང་མཆིས་ཏེ། །​དྲི་མ་མ་མཆིས་ངན་སོང་གསུམ་སྤངས་པ། །​དེ་འདྲའི་ཞིང་རྣམས་དེ་དག་རྣམ་སྤངས་ནས། །​ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ངན་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་ཁྱོད་ཡེ་ཤེས་དམན་མ་མཆིས། །​མ་ལུས་བདེ་བར་གཤེགས་དང་ཁྱོད་དུ་མཚུངས། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་བསམ་པ་མངོན་མཛད་པ། །​འདི་འདྲ་བ་ཡི་ཞིང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟུང་། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་འདོད་སྤངས་ནས། །​གང་ཞིག་བསྐལ་པར་གཞན་ན་སྤྱོད་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1306#UT22084-059-003-1306