Degé Kangyur volume 58, F.299.a

མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཻ་ཌཱུརྱ་དཀར་པོ་ལས་གྲུབ་པ། ཟླ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བ། ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ། མཆིང་བུ་མེད་པའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཡང་ཚད་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ། རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ན་ལོངས་སྤྱོད་དེ། དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ན་གནས་པ་ན་བཻ་ཌཱུརྱ་དཀར་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་ཆེན་པོ་དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པོར་སྣང་བ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུའོ་ཞེས་དྲན་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཆོས་གང་ལ་ཐེ་ཙོམ་ཟ་བ་ན་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ལ་སྣང་བར་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཞུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་ཞུས་པའི་ལུང་བསྟན་པས་སེམས་རངས་པར་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་ཆོས་དེ་ཐོས་ནས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་རྡལ་དང་། ལྗོངས་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ན་འཁོད་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་བུད་མེད་དུ་གདགས་པའང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་པད་མའི་སྙིང་པོ་ལས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་ཁ་ཟས་སུ་གདགས་པ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བསམ་གཏན་ལ་དགའ་བ་དང་། ཆོས་ལ་དགའ་བའི་ཟས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་གཞན་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1610#UT22084-058-006-1610