Degé Kangyur volume 58, F.293.b

པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ལྷག་པའི་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྗེད་པ་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། སྲིང་མོ་དག་ཆོས་གཅིག་པོ་འདི་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སྲིང་མོ་དག་གཞན་ཡང་ཆོས་གཉིས་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཕྲག་དོག་མེད་པ་དང་། སེར་སྣ་མེད་པ་སྟེ། སྲིང་མོ་དག་ཆོས་འདི་གཉིས་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སྲིང་མོ་དག་གཞན་ཡང་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ངག་གི་སྡོམ་པ་བཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཡིད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ། སྲིང་མོ་དག་ཆོས་གསུམ་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །སྲིང་མོ་དག་གཞན་ཡང་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གཡོ་མེད་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། གཡོ་མེད་པར་བསླབ་པའི་གནས་འཛིན་པ་དང་། གཡོ་མེད་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྟེན་པ་དང་། གཡོ་མེད་པར་ཆོས་ཉན་པ་སྟེ། སྲིང་མོ་དག་ཆོས་བཞི་པོ་འདི་དག་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སྲིང་མོ་དག་གཞན་ཡང་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ན་བུད་མེད་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དངོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1599#UT22084-058-006-1599