Degé Kangyur volume 58, F.280.b

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྔོས་ཏེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། གདུང་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། ཆོས་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་སྟེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་དང་འཐུན་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་སྟེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་རྣམ་པར་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ལས་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་ཡི་དགས་ཀྱི་ལམ་རྣམ་པར་སྤོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་གི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་བསྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། ཆོས་ལ་དགའ་བར་རབ་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དཀོན་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་དེ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བའི་མིག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་གི་སྦྱིན་པ་དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཏོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བསགས་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དང་། བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཏེ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་སྟེ། མི་འམ་ཅིའི་བདག་པོ་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་འདི་དག་གིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​མི་འམ་ཅིའི་བདག་པོ་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1573#UT22084-058-006-1573