Degé Kangyur volume 58, F.271.a

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པས་ཆོས་ཀྱི་སྨན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་ཉིད་པས་མ་བསླབས་པ་རྣམས་ལ་མི་བརྙས་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འདུད་པས་ང་རྒྱལ་མེད་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འཆོས་པ་མེད་པའི་གཡོ་དང་སྒྱུ་མེད་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པས་ཆོས་ལ་དགའ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བས་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བརྟན་པའི་གྲོགས་པོའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཤེས་ཤིང་བྱས་པ་གཟོ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྟོས་པ་མེད་པས་ལན་དུ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་མི་རེ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དཀར་པོའི་ཕྱོགས་སྲུང་བས་དགོན་པ་ལ་དགའ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་གསོན་པས་རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྡོམ་པའི་སྤྱོད་པ་སོགས་པས་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་དགའ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགུ་བར་བྱེད་པས་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་མི་ངོམས་པས་འདོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལུས་དང་སེམས་དབེན་པས་དགའ་བ་ལ་དབེན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ངོམས་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་གཅད་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆོས་མཉན་པ་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་ལ་གཞོལ་བའི་ཕྱིར་དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བོར་བས་གཏོང་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱིར་ལྷ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1554#UT22084-058-006-1554