Degé Kangyur volume 58, F.316.a

སྲོད་དང་། ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་དང་། ཐོ་རས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་འདི་ལྟ་བུས་ལོ་གཅིག་གམ། ལོ་བརྒྱའམ། ལོ་སྟོང་ངམ། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ལ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་གཞི་དེ་ལས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་དམ། ཀུན་དགའ་བོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མང་སྟེ་ཚད་མ་མཆིས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གདུགས་གཅིག་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་ཡང་ཚད་མ་མཆིས་ན། དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་མོས་པར་བྱའོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་ཐར་པར་བྱ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་གང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་ནས་མོས་སམ། འཛིན་ཏམ། འཆང་ངམ། ཀློག་གམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པ་དེ་དེ་ལས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མང་དུ་སྐྱེད་ན་གང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་གང་དག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་ཐ་ན་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཙམ་འཛིན་ཏམ། འཆང་ངམ། ཀློག་གམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་དམ། གཞན་དག་ལ་ཡང་སྟོན་ན་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་འདི་ནི་སྦྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་གདིང་བ་དེ་ནི་གདིང་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་ཆོས་ཡོངས་སུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1644#UT22084-058-006-1644