Degé Kangyur volume 58, F.201.a

འདི་ལྟ་སྟེ། གཞན་གྱི་གནོད་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་འདའ་བས་ལུས་མི་ཕྱེད་པ་འཐོབ་པ་དང་། གཞན་དག་གི་ལ་ཆགས་པ་མེད་པས་གཡོག་མི་ཕྱེད་པ་འཐོབ་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་དད་པ་མི་ཕྱེད་པ་འཐོབ་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པས་ཆོས་ལས་མི་ཕྱེད་པ་འཐོབ་པ་དང་། མི་སླུ་བས་མཛའ་བོ་མི་ཕྱེད་པ་འཐོབ་པ་སྟེ། ཀླུའི་བདག་པོ་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་མི་ཕྱེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་འཐོབ་བོ། །​ཕྲ་མའི་ཚིག་སྤངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ན། དེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་གཡོག་མི་ཕྱེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། བདུད་དང་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་འཁོར་དབྱེ་བར་མི་ནུས་སོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ངག་གི་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པ་བརྒྱད་འཐོབ་བོ། །​བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་ཚིག་རན་པ་དང་། ཕན་པའི་ཚིག་དང་། རིགས་པའི་ཚིག་དང་། འཇམ་པའི་ཚིག་དང་། གཟུང་བའི་ཚིག་དང་། མཉན་པའི་ཚིག་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དགའ་བའི་ཚིག་དང་། མ་སྨད་པའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། ཀླུའི་བདག་པོ་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ངག་གི་ལས་ཡོངས་སུ་དག་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་འཐོབ་བོ། །​ཚིག་རྩུབ་པོ་སྤངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ན། དེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་སྒྲ་སྐད་བསྒྲགས་པའི་དབྱངས་སུ་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་ཚིག་ཀྱལ་པ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་གསུམ་འཐོབ་བོ། །​གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཚིག་རན་པས་མཁས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་དགའ་བ་དང་། ལན་ལེགས་པར་ལོན་པས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་དེའི་བློ་བདེན་པ་ལ་འགྲོ་བ་དང་། བཅོས་མ་མ་ཡིན་པར་མཛའ་བས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་ལྷ་དང་མིའི་ཆེ་བ་ཉིད་འཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཀླུའི་བདག་པོ་ཚིག་ཀྱལ་པ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh154.html?part=UT22084-058-003-122#UT22084-058-003-122