Degé Kangyur volume 58, F.200.a

ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀླུའི་བདག་པོ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་འཐོབ་བོ། །​སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ན། དེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་སེམས་ཀྱི་དབང་གིས་ཚེ་ཚད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ཡིད་བརྟན་པའི་ཆོས་བཅུ་འཐོབ་བོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་ཞིང་དེའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་དག་རྒྱལ་པོ་དང་། རྐུན་པོ་དང་། མེ་དང་། ཆུ་དང་། མི་མཛའ་བ་དང་། ཉེ་མཚམས་ཀྱིས་མི་འཕྲོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཡིད་དུ་འོང་བས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དགའ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ནོར་འབྲེལ་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །​ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་དེའི་བསྔགས་པ་རྗོད་ཅིང་དེ་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་གནོད་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེའི་དགེ་བ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མངོན་པར་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ། །​བག་ཚ་བ་མེད་པར་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་འཇུག་སྟེ་ཞུམ་ཞུམ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚེ་དང་། སྟོབས་དང་། ཁ་དོག་དང་། བདེ་བ་དང་། སྤོབས་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་། ཕྱུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་སེམས་སྦྱིན་པ་ཡང་དག་པར་འགེད་པ་ལ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​ལུས་དང་བྲལ་ནས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀླུའི་བདག་པོ་དེ་ལྟར་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ཡིད་བརྟན་པའི་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་འཐོབ་བོ། །​མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ན། དེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་དུ་རང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh154.html?part=UT22084-058-003-120#UT22084-058-003-120