Degé Kangyur volume 57, F.48.b

།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བསྟན་པར་བྱ། །​གང་ཞིག་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་སེམས་འཇོག་པ། །​དེ་ནི་དང་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བསྟན། །​བསླབ་པའི་གདམས་ངག་ཇི་བཞིན་ངེས་བྱས་པ། །​ཇི་བཞིན་རྣམ་པར་གཞག་འདི་དེ་ཡི་ཡིན། །​ནད་བྲལ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །​འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​དེ་ལྟར་ཐོག་མ་སུ་ཞིག་སེམས་བསྐྱེད་པ། །​འདི་ནི་གཉིས་ཏེ་དང་པོའི་ལས་ཅན་ནོ། །​ཕན་པ་ཐོབ་བྱེད་སེམས་དང་རབ་དང་བདེ། །​གཉེན་དང་སྡུག་དང་དེ་བཞིན་སྡུད་སེམས་དང་། །​ཀུན་དུ་བསྲུང་བའི་སེམས་དང་སྙོམས་པའི་སེམས། །​སློབ་དཔོན་སེམས་དང་སྙོམས་པར་སྟོན་པའི་སེམས། །​དེ་འདྲ་དག་ལ་སེམས་གནས་གྱུར་པ་དེ། །​ལུང་ནོད་ཁ་ཏོན་བྱེད་པར་སྦྱར་བར་བྱ། །​མང་དུ་ཐོས་ནས་དགོན་པར་གནས་སུ་གཞུག །​དབེན་པར་གྱུར་ནས་དགེ་བཤེས་སྟེན་དུ་གཞུག །​དགེ་བཤེས་རྣམས་ལ་བཀའ་བློ་བདེ་བར་བྱ། །​དུས་ཚོད་ཤེས་ལ་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པར་བྱ། །​དུས་ཤེས་གྱུར་ནས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་མེད་བྱ། །​འཇིགས་པ་མེད་ནས་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། །​དོན་ཤེས་གྱུར་ནས་དེ་བཞིན་ཆོས་བརྗོད་བྱ། །​ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་རྨོངས་གྱུར་མེད་པར་བྱ། །​རྨོངས་པ་མེད་པར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་ལ་གནས་པར་བྱ། །​འདི་ནི་དང་པོའི་ལས་ཅན་བརྗོད་པ་སྟེ། །​བྱང་ཆུབ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན། །​འདི་ནི་གདམས་པ་འདི་ནི་བསྟན་པ་སྟེ། །​འདི་ལ་སུ་སློབ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་སྲས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསུམ་པ་གང་ཡིན་པ། །​ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྟན་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །​མི་རྟག་ཉིད་དང་སྡུག་བསྔལ་སྟོང་ཉིད་དང་། །​བདག་མེད་པ་དང་གཡོ་བ་མེད་པ་དང་། །​དེ་བཞིན་ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་བདག་མིན་དང་། །​མངོན་པར་འདུ་བྱེད་མེད་དང་དབེན་པ་དང་། །​འདི་དག་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་མེད་ཡིན་པར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་རྟོག་པར་བྱེད། །​སེམས་ཅན་ཁམས་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །​བརྟག་པར་བྱ་ཕྱིར་དེ་ནི་གཟེངས་ཡང་བསྟོད། །​འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་ཅེས། །​དེ་ལྟར་དེ་ནི་དཔྱོད་དུ་གཞུག་པར་བྱ། །​འདི་ན་ས་དང་ཆུ་དང་དེ་བཞིན་མེ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh145.html?part=UT22084-057-004-2629#UT22084-057-004-2629