Degé Kangyur volume 56, F.282.a

།འཇམ་དཔལ་ཆོས་གང་མེད་ཅིང་མི་རྙེད། རྣམ་པར་མི་རིག །​མི་སྣང་། མི་ཆགས། རྣམ་པར་མི་ཆགས། ཞེ་མི་སྡང་། གཏི་མི་མུག་པ་སྟེ། ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། རྣམ་པར་བྱང་བའམ། སྒྲིབ་པའི་བྱ་བ་བྱེད་དམ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་ནི་མ་རིག་པའི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། རྣམ་པར་བྱང་བའམ། སྒྲིབ་པའི་བགྱི་བ་མི་བགྱིད་ན། ཇི་ལྟར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་རིག་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གཙུབ་ཤིང་དང་གཙུབ་སྟན་ལ་ཡང་བརྟེན། མིའི་ལག་པས་གཙུབས་པ་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་དུ་བ་འབྱུང་ཞིང་མེ་མངོན་པར་འགྲུབ་སྟེ། མེ་དེ་ཡང་གཙུབ་ཤིང་ལ་ཡང་མི་གནས། གཙུབ་སྟན་ལ་ཡང་མི་གནས། མིའི་ལག་པས་གཙུབས་པ་ལ་ཡང་མི་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་རྨོངས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བའི་མེ་འབྱུང་སྟེ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དེ་ཡང་ནང་ན་ཡང་མི་གནས། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མི་གནས། གཉི་ག་མེད་པར་ཡང་མི་གནས་མོད་ཀྱི། འཇམ་དཔལ་འོན་ཀྱང་གཏི་མུག་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་གང་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་བ་དེ་ནི་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གང་དང་ལྡན་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་གཟུངས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འགའ་མཆིས་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གང་དང་ལྡན་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་གཟུངས་ཐོབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡོད་དེ། ཡི་གེ་གཅིག་ལས་ཡི་གེ་འབུམ་དུ་བཤད་ཀྱང་ཡི་གེ་དེའི་མཐའ་མི་རྟོགས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གང་དང་གང་གིས་བཤད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་དང་དེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་དག་སྣང་བར་འགྱུར་ཞིང་སྤོབས་པ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་དོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-289#UT22084-056-007-289