Degé Kangyur volume 56, F.287.a

ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དེ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལྟ་བུར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའོ། །​འཇམ་དཔལ་རེག་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་རེག་པ་བྱང་ཆུབ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་རེག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཟུགས་སུ་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། སྒྲར་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། དྲིར་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། རོར་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། རེག་བྱར་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་། ཆོས་སུ་འདུས་ཏེ་རེག་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཟུགས་སུ་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནས། ཆོས་སུ་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་བར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྟེན་པའོ། །​གང་བརྟེན་པ་དེ་ནི་རྐྱེན་མང་པོ་ལས་སྐྱེའོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་རྐྱེན་མང་པོ་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་ལོ། །​སྒྱུ་མའི་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ལོ། །​ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མེད་པའོ། །​མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱེ་བའོ། །​མི་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འགག་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དེ་ནི་རེག་པ་ལྟ་བུར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཚོར་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་ཚོར་བ་བྱང་ཆུབ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བདེ་བའི་ཚོར་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དང་། བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ནི་ནང་ན་ཡང་མི་འདུག །​ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མི་འདུག །​གཉི་ག་མེད་པར་མི་དམིགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཡང་ནང་ན་ཡང་མི་འདུག །​ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མི་འདུག །​གཉི་ག་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཡང་ནང་ན་ཡང་མི་འདུག །​ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མི་འདུག །​གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-299#UT22084-056-007-299