Degé Kangyur volume 56, F.285.a

།ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བརྟགས་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འགག་པ་མེད་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མ་འབྲེལ་པའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །​ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་ལ་སུ་ཡང་མི་ཆགས་མི་སྡང་མི་རྨོངས་ཏེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་རྟོགས་ཤིག་ཅེས་བསྟན་པ་དང་། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་དེ་ཐོས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་མ་མཆིས་པར་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་སྡང་མ་མཆིས་པ་དང་། གཏི་མུག་མ་མཆིས་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། ཆགས་པ་མ་མཆིས་པར་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་བ་དང་། གཏན་ཏུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མཐོང་ནས། དེ་དག་སེམས་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ཏེ། འགུམ་པའི་དུས་བགྱིས་སོ། །​འགུམ་པའི་དུས་བགྱིས་མ་ཐག་ཏུ་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མ་མཆིས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་ལྟར་མཐོང་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། ལེགས་སོ། །​ལེགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་བལྟའོ། །​ཇི་ལྟར་ཁྱོད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་མི་བརྟག་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་ལྟར་མཐོང་ན་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ངེས་པར་བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགུ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས། དེ་དག་ཚིག་འཐུན་པར་འདི་སྐད་ཅེས། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྙེད་པར་རུང་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ངོ་མཚར་ཏེ། ལེགས་སོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-295#UT22084-056-007-295