Degé Kangyur volume 55, F.247.b

བདུད་སྡིག་ཅན་གྱི་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་གྱུར་ན་ནི་བདུད་ཀྱི་སྐྱོན་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་བདུད་ཀྱི་སྐྱོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་དེ་ལ་གང་དག་རྙེད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ནི་མ་རྙེད་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་མཛེས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་མཛེས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་བལྟ་ན་སྡུག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་བལྟ་ན་མི་སྡུག་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་མཐོང་ན་དགའ་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་མཐོང་ན་དགའ་བ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་མང་དུ་ཐོས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་མང་དུ་ཐོས་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་སྤོབས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་སྟོང་པ་ལ་མོས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་སེར་སྣ་ཅན་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ངང་ཚུལ་ངན་པ་ཅན་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་བཟོད་པ་ཙམ་རྙེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་གནོད་སེམས་ཅན་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ལེ་ལོ་ཅན་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་བསམ་གཏན་ལ་བསམ་གཏན་བྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​གང་དག་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་དག་ལ་བརྙས་སོ། །གང་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཐབས་ལ་མི་མཁས་པ་དག་ལ་བརྙས་སོ། །​དེ་དག་ཆོས་ཡིད་དུ་འོང་བ་གང་དང་གང་རྙེད་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་བརྙས་སོ། །​བྱམས་པ་གང་དག་འཐུན་པར་གྱུར་ནས་ལག་གཅིག་སྟེ། དབྱེར་མེད་པས་སྔོན་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་དབྱེ་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་བསམ་པ་མ་ངེས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་བསྐྱེད་པ། བློ་རྒོད་པ་རྣམས་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་ཏེ། བྱམས་པ་དེ་ལྟར་ཕྱིས་འཇིག་རྟེན་མི་བཟད་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱོད་ཀྱིས་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་སྲ་བ་ཤིན་ཏུ་བགོ་བར་བྱ། ལྷག་པའི་བསམ་པས་བསྒྲུབ་པ་དང་། བཟོད་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་བྱ། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པར་བྱ། དམིགས་པ་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-437#UT22084-055-005-437