Degé Kangyur volume 55, F.213.a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱི་མཚན་མ་བསྟན་པས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་མཆི་བར་འགྱུར་བ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན་གདའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་མཛད་པ་ལེགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་མཆིས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ལས་ཆོས་འདྲི་བའི་ལན་ཐོས་པས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་ཡང་མཐོང་སྟེ། མཐོང་ནས་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། དེར་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའི་སླད་དུའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་མཁྱེན་ནས། མཛོད་སྤུ་ནས་འོད་རབ་ཏུ་བཀྱེ་སྟེ། འོད་དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་གི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན། རིའི་ཚོགས་དང་ཤིང་ལྗོན་པ་དང་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་དང་། རི་བཏང་བཟུང་དང་བཏང་བཟུང་ཆེན་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་དང་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་གང་དག་ཡོད་པ་དང་། གང་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་བར་གྱི་མུན་པ་མུན་ནག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་གི་སྣང་བ་དེས་ཁྱབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-257#UT22084-055-004-257