Degé Kangyur volume 55, F.222.b

མོས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་ན་པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཆུ་བླངས་པ་དང་། ལྷག་མ་ལུས་པ་དེ་གང་མང་། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བླངས་པ་ནི་ཉུང་། ལྷག་མ་ལུས་པ་ནི་ཚད་མ་མཆིས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཁྱོད་མོས་པར་བྱའོ། །​ཁྱོད་ཀྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​མི་དེས་སྐྲའི་རྩེ་མོ་བརྒྱར་གཤགས་པའི་རྩེ་མོ་དེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཙམ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་བལྟའོ། །​རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུའི་ཕུང་པོ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཙམ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་བསགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བདེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་བལྟའོ། །​དེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་དེ། ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དཔག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་ན། དེ་ལས་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བསྒྲེས་པ་བས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཆེས་མང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཡང་དེ་སྙེད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་ཁོ་ན་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ངས་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་དང་། བདེ་བའི་རྒྱུ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་བསྟན་པར་འདོད་ཀྱང་། ངའི་སྤོབས་པ་ཡང་ཟད་པར་མི་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་དེའི་མཐར་ཕྱིན་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-276#UT22084-055-004-276