Degé Kangyur volume 55, F.218.a

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བཀོད་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ། ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་གང་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་རེ་རེར་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏོ། །​སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཁང་པ་བརྩེགས་པ་རེ་རེར་ཡང་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་རྣམས་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས། བཀོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལག་པ་བསྐུམ་པ་ལས་རྐྱོང་བ་དང་། བརྐྱང་བ་ལས་སྐུམ་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་དག་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་ཕྱིན་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་བྱས་པས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ལག་མཐིལ་བཞིན་དུ་མཉམ་པར་གྱུར་པ། དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་བྱས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཀྱང་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་མདུན་དུ་བདར་ནས། ཡོན་ཏན་གྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་གེའོ། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་གི་འོད་ཀྱིས་ཀྱང་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཉིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་ནས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-267#UT22084-055-004-267