Degé Kangyur volume 55, F.84.a

ཚོར་བ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་དུ་བྱང་ཆུབ་མི་མཐོང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ལ་མི་སྤྱོད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་མི་ཚོལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་མི་སྒྲུབ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་མི་འཛུད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་མཐོང་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མི་འཇིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའོ་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་བལྟའོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གཞན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་མི་ལྟའོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་གཞན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡང་མི་ལྟའོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་ལྟ་ན་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་སྤྱོད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསུངས་སོ། །​གཟུགས་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་བྱང་ཆུབ་བསྟན། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་ཀྱང་གཟུགས་བསྟན་ཏེ། །​མི་མཚུངས་པ་ཡི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱིས། །​ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་རབ་ཏུ་བསྟན། །​སྒྲ་ཡིས་གཟུགས་ཀྱི་བླ་མ་སྟེ། །​ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་པ་དག ། གཟུགས་དང་བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་སྟེ། །​ཐ་དད་བྱ་བ་དེ་མི་རྙེད། །​མྱ་ངན་འདས་པ་ཟབ་པར་ཡང་། །​སྒྲ་ཡིས་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་ལྟར། །​མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རྙེད་དེ། །​དེ་ཡི་སྒྲ་ཡང་མི་རྙེད་དོ། །​སྒྲ་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །​གཉི་ག་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །​དེ་བཞིན་སྟོང་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །​མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་བསྟན། །​མྱ་ངན་འདས་དང་འདའ་བར་ནི། །​མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རྙེད་དེ། །​འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་འཇུག་མེད་པ། །​ཕྱིས་ནི་ཅི་འདྲ་དེ་བཞིན་སྔོན། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས། །​མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས་མཉམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5999#UT22084-055-001-5999