Degé Kangyur volume 55, F.69.b

།མི་དེ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་བདེ་སྐྱིད་རྟག །​སུ་དག་ནགས་ཁྲོད་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡི། །​དགེ་སྦྱོང་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་མྱོང་། །​སུ་དག་ཅི་ལའང་བདག་གིར་བྱ་བ་མེད། །​ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤངས། །​བསེ་རུ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གནས། །​ནམ་མཁའ་ལ་ནི་རླུང་དག་རྒྱུ་བ་བཞིན། །​ལམ་རྣམས་བསྒོམས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་ཞུགས། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་བདག་མེད་པར། །​ཆོས་རྣམས་འདི་དག་གང་གིས་རབ་བསྒོམས་པ། །​དེ་ཡི་སྤོབས་པ་དག་ནི་མཐའ་ཡས་འགྱུར། །​སུ་དག་འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཡིད་ཆགས་མེད། །​དེ་དག་སེམས་ནི་རྟག་ཏུ་རླུང་དང་འདྲ། །​སྡུག་དང་མི་སྡུག་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད། །​འཇིག་རྟེན་ན་ནི་མི་དེ་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད། །​མི་སྡུག་པ་དང་འགྲོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། །​སྡུག་པ་དང་ཡང་བྲལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །​མཐར་བྱས་འདི་གཉིས་རབ་ཏུ་སྤངས་ནས་ནི། །​མི་གང་ཆོས་ལ་དགའ་བ་དེ་དག་སྐྱིད། །​གང་ཞིག་ཆོས་འདི་ཐོས་ནས་ཆགས་བྱེད་ཅིང་། །​ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཐོས་ནས་ཁོང་ཁྲོ་བྱེད། །​ང་རྒྱལ་རྒྱགས་པས་བཅོམ་པ་ལོག་པ་དེ། །​ང་རྒྱལ་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་རྗེས་སུ་མྱོང་། །​སུ་དག་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་རབ་གནས་ཏེ། །​རྟག་ཏུ་ཁེངས་པ་མེད་ཅིང་འདུད་པ་མེད། །​སྡུག་དང་མི་སྡུག་པ་ལས་རབ་གྲོལ་བ། །​དེ་དག་རྟག་ཏུ་གྲོལ་ཡིད་ལེགས་པར་གནས། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་རབ་གནས་ཏེ། །​བསམ་གཏན་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་རྟག་གནས་ཤིང་། །​སུ་དག་ནགས་ཁྲོད་ཞི་བར་དགའ་བ་ནི། །​དེ་དག་ནམ་ཡང་ཡིད་གཉིས་ཡོང་མི་འགྱུར། །​མི་བདེན་པ་ལ་སུ་དག་རབ་ཞུགས་ཤིང་། །​བྱིས་པ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་དགའ། །​བྱ་རྒོད་དག་ནི་རོ་ལ་མོས་པ་བཞིན། །​དེ་དག་རྟག་པར་བདུད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ། །​ཡང་པི་བང་གི་སྒྲ་དེ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་འདི་བྱུང་ནས་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་རྟོགས་པ་ལ་མཁས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་བོ། །​དྲི་ཟའི་བུ་གཙུག་ཕུད་ལྔ་ཅན་ཡང་སྒྲའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​ལྷ་དང་མི་ཡི་སྐྱེ་དགུ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེས་སོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5970#UT22084-055-001-5970