Degé Kangyur volume 55, F.90.b

བ་མྱོང་བྱེད་དེ། །​བསམ་གཏན་སྒོམ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ། །​འདོད་པའི་སྲེད་ལ་འདོད་ཆགས་བྲལ། །​བསམ་གཏན་བདེ་ལ་སྟེན་བྱེད་དེ། །​བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་དེ་ཐར་ཅིང་། །​སངས་རྒྱས་ཡུལ་ལ་དེ་གནས་སོ། །​རྣལ་འབྱོར་བྱེ་བྲག་འདི་ཡིན་ཏེ། །​གཅིག་པུ་ནགས་ཁྲོད་མོས་བྱེད་ཅིང་། །​རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་སྐོང་། །​དེ་ནི་བཅུ་པའི་གནས་ཡིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་སྤྱོད་ལ་གནས། །​སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤང་། །​སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་སྤངས་ནས་སྤྱོད་ཡུལ་གནས། །​ཏིང་འཛིན་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་དག་གོ། །​དེ་ལ་གདུང་བ་ནམ་ཡང་གདུང་མི་འགྱུར། །​འཕགས་པའི་བདེ་བར་གནས་པ་རེག་ནས་སུ། །​ལུས་དང་སེམས་རྣམས་ཀྱང་ནི་བདེ་བར་འགྱུར། །​བསམ་གཏན་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་དག་གོ། །​དགོན་པའི་གནས་དག་ཏུ་ཡང་བསྲུངས་ཤིང་གནས། །​དེ་ལ་གཡེང་བ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །​དེ་ལྟར་ལུས་ནི་དབེན་པར་གྱུར་པས་ན། །​ཟང་ཟིང་མེད་པའི་དགའ་བ་དེར་འཐོབ་བོ། །​འདོད་པ་དག་གིས་མི་གོས་ཉོན་མོངས་མེད། །​དེ་ལྟར་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཐར་བས་ན། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ལ་རབ་གནས་ཏེ། །​དེ་ཡི་རྣམ་གྲོལ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །​གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་འདི་བཅུ་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་ལ་སྦྱིན་པས་དག་པར་རློམ་སེམས་མི་བྱེད་པ་ཡིན། ཚུལ་ཁྲིམས་མ་དྲལ་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་མི་གནས་པ་ཡིན། བཟོད་པའི་སྟོབས་ལ་གནས་ལ་སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་པ་ཡིན། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ལ་ལུས་དང་སེམས་དབེན་པ་ཡིན། བསམ་གཏན་ལ་བསམ་གཏན་དུ་བྱེད་ཅིང་མི་གནས་པའི་བསམ་གཏན་པ་ཡིན། བདུད་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན། ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་མི་སྒུལ་བ་ཡིན། འདུ་བྱེད་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་པ་ཡིན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ཆེར་འཇུག་སྟེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་རེ་བ་མེད་པ་ཡིན། སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6012#UT22084-055-001-6012