Degé Kangyur volume 54, F.253.b

ནན་ཏན་ལ་འདོམས། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ནི་སེམས་བཅོས་པ་དང་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་འདོམས། དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ནི་དོན་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོམས། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ལ་འདོམས། དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ནི་ཐབས་ཤེས་པ་ལ་འདོམས། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ནི་ཐབས་ཤེས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདོམས། དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ནི་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕྱིར་འདོམས། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིས་འདུལ་བར་འདོམས། དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་འདོམས། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་འདོམས་ཏེ། དེ་ལྟར་དགེ་སློང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་བསྐལ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་བཤད་ཀྱང་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཟད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དགེ་སློང་དེ་གཉིས་དེ་ཙམ་དུ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ནོ། །​དེ་ལྟར་དགེ་སློང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཏོག་གི་རྒྱལ་པོའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་དགེ་སློང་ཉན་ཐོས་གཉིས་པོ་དེས་བཟུང་ནས་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན་འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་མཆོག་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མཆོག་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན་འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་རྩལ་གྱིས་བཞུད་པ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཐབས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1115#UT22084-054-005-1115