Degé Kangyur volume 54, F.252.a

ན་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད། གྲངས་མེད། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མེད། གཞལ་དུ་མེད། བརྗོད་དུ་མེད་པ་དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞི་གནས་ཡང་དག་འཕགས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་གནས་ཡང་དག་འཕགས་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྒྱུ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་པའི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་མི་སྐྱེའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་གནས་ཡང་དག་འཕགས་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་གསུང་རབ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་གནས་ཡང་དག་འཕགས་ལ་བསྐལ་པ་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ཡིད་དུ་འོང་བས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ། ཡིད་དུ་མི་འོང་བས་མ་ཡིན་ནོ། །​དགེ་སློང་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་གྱི་དམིགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ལྟར་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་དེས་བསྐལ་པ་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་ཞི་གནས་ལ་བསྒོམས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ཞི་གནས་ཀྱི་སྟོབས་དེ་དང་ལྡན་པས་རྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཆོས་གང་དང་གང་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་པ་ཆོས་དེ་དང་དེ་ཞི་བར་ཀུན་བསྒོམས་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ངེས་པ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་ཞིང་མཚུངས་པ་སྟེ། གང་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སེམས་ཀྱང་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའོ། །​གང་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་རྩེ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའོ། །​གང་རྩེ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའོ། །​གང་བྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1112#UT22084-054-005-1112