Degé Kangyur volume 54, F.246.a

མཆོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱུད་དང་། བུད་མེད་དང་། སྐྱེས་པའི་མཚན་ལ་མཆོག་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་པ། རང་གི་རིགས་ཀྱི་འདུལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་གནང་བ། ཡོངས་སུ་གྲགས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་བྱིན་དེས་སངས་རྒྱས་བརྩོན་འགྲུས་དཔེ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཐོས་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ཅག་གི་གསང་ཚིག་ལས་བྱུང་བ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནི་འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །​གལ་ཏེ་ཁྱིམ་ན་གནས་ན་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་གླིང་བཞི་ལས་ཆེས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་རིན་པོ་ཆེ་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །​དེ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་བདུན་འབྱུང་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྟ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དེ་བདུན་ནོ། །​དེ་ལ་བུ་སྟོང་ཚང་བ་ཡོད་དེ། དཔའ་བ། རྟུལ་ཕོད་པ། ཡན་ལག་མཆོག་གི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ། ཕ་རོལ་གྱི་སྡེ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་རྣམས་སོ། །​དེས་གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆད་པ་དང་། མཚོན་གྱིས་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ཀྱིས་ཕབ་སྟེ་རབ་ཏུ་གནས་སོ། །​གལ་ཏེ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ནས་གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་ཏེ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ་འདི་འདྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དག་འཇིག་རྟེན་ན་མཐོང་བ་རྙེད་པར་དཀའ་སྟེ། བདག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བརྩོན་འགྲུས་དཔེ་མེད་ག་ལ་བ་དེར་འགྲོའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཔེ་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1100#UT22084-054-005-1100