Degé Kangyur volume 54, F.245.a

ཀྱིས་སྟོང་ངོ་། །​བསྔོ་བ་ཡང་བསྔོ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ངོ་། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ངོ་། །​དེ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པ་ནི་བྱ་བ་ཚད་མེད་པའི་བསམ་པས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། སྦྱིན་པའི་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མིང་འཐོབ་ཅིང་འབགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ན། དེ་ཡང་བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་མོད་ཀྱི། དེ་ལ་བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མིང་མ་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་སྦྱིན་པ་ལ་སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་ཡང་འགྲོ། ལེན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་ཡང་འགྲོ། སྦྱིན་བདག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཅེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་ཡང་འགྲོ། སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་ཡང་འགྲོ། བྱང་ཆུབ་ཀྱང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་ཡང་འགྲོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་ཡང་འགྲོའོ། །​རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་ཆུད་མི་གསོན་ཏེ། དེ་ཙམ་གྱིས་དེའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗིད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་ཞི་བའི་ས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཐོབ་སྟེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་ནམ་ཡང་མ་ཞི་བའི་ས་ལ་མི་སྤྱོད་དོ། །​གང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཞི་བ་དེ་སྦྱིན་པའི་ཞི་བའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་མཐོང་བས་ཞི་བའི་ཆོས་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་ཞེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1098#UT22084-054-005-1098