Degé Kangyur volume 54, F.244.a

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པས་སྦྱིན་པ་དེ་ལྟ་བུས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྟན་པས་སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དེས་སྦྱིན་པ་བསྔོ་བའི་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྙེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གདམས་པ་དགེ་སློང་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་ཞི་བའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཡང་དེ་ཕྱིན་ཆད་བསྐལ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་ནམ་ཡང་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྔོ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར། བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ཚད་མེད་པ་དང་མ་བྲལ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ཉིད་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གྲངས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འདོད་པས་དེ་ལྟར་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད། གྲངས་མེད། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མེད། གཞལ་དུ་མེད། བརྗོད་དུ་མེད་པ་དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟི་བརྗིད་དཔག་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1096#UT22084-054-005-1096