Degé Kangyur volume 54, F.233.b

དེས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ན་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །​སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་མོས་པའི་བློ་གྲོས་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཟང་པོའི་ལྷ་དེས་དེ་བཞིན་དུ་བསྟན་ཅིང་གདམས་ནས་དེས་འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མ་བྱས་ཏེ། །​སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ནས་སྤྱོད་དོ། །​དེ་ནས་བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་བརྒྱད་འདས་པ་དང་། །​དེ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་བཅུས་ངེས་པར་བྱུང་སྟེ། དེས་སྤྲུལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་ཚད་མེད་པ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་ལྷ་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་ལྷར་མངོན་པར་སྤྲུལ། ཀླུ་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་ཀླུར། གནོད་སྦྱིན་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་གནོད་སྦྱིན་དུ། དྲི་ཟ་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་དྲི་ཟར། གྲུལ་བུམ་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་གྲུལ་བུམ་དུ། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་དུ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དུ། མིའམ་ཅི་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་མིའམ་ཅིར། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རྣམས་ལ་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོར་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏོ། །​དེ་ལྟར་དགེ་སློང་མོས་པའི་བློ་གྲོས་དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་དད་པ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་མངོན་པར་སྤྲུལ་ཏེ། དེས་དེར་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བས་མྱུར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཟང་པོའི་ལྷ་དེས་དགེ་སློང་མོས་པའི་བློ་གྲོས་དེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཁྱེན་ནས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བྱས། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག །​ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་མགུ་བར་བྱས་ནས། དེའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1075#UT22084-054-005-1075