Degé Kangyur volume 54, F.230.a

མཚན་མོ་ཡང་མ་ཡིན། རིང་པོ་ཡང་མ་ཡིན། ཐུང་ངུ་ཡང་མ་ཡིན། ཉེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། རིང་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཡངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། དོག་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཅིག་པུ་ཡང་མ་ཡིན། ཐུན་མོང་ཡང་མ་ཡིན། གཟུགས་ཀྱང་མ་ཡིན། སྔ་བ་ཡང་མ་ཡིན། འཕྱི་བ་ཡང་མ་ཡིན། འགྲོ་བ་ཡང་མ་ཡིན། འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན། འཕོ་བ་ཡང་མ་ཡིན། མི་འཕོ་བ་ཡང་མ་ཡིན། འཆི་འཕོ་བ་ཡང་མ་ཡིན། སྐྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས་དེ་ནི་མི་འཁྲུགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དེའི་ཕྱིར་དེའི་མིང་མི་འཁྲུགས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དྲང་སྲོང་མི་འཁྲུགས་པའི་བློ་གྲོས་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་ལ་ཡང་མི་འཁྲུགས་པའི་དབྱིངས་ཀུན་དྲིས་སོ། །​དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེས་ལོ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དྲུག་ཅུའི་བར་དུ་མི་འཁྲུགས་པའི་དབྱིངས་དེ་བསྟན་པ་བཤད་དེ། དེས་མི་འཁྲུགས་པའི་དབྱིངས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་འདི་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་རྙེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཏ་ལ་བདུན་སྲིད་དུ་འཕགས་ནས་དྲང་སྲོང་མི་འཁྲུགས་པའི་བློ་གྲོས་དེ་བར་སྣང་ལ་འདུག་སྟེ། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་མཐོང་ངོ་། །​བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའི་འཁོར་རེ་རེ་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་འཁྲུགས་པའི་དབྱིངས་ལ་གནས་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཚད་མེད་པ་རྣམས་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའི་ཆོས་བསྟན་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་བཟོད་པའི་ཕ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1068#UT22084-054-005-1068