Degé Kangyur volume 54, F.289.b

།འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདས་པ་ན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདས་པ་ན་ཙན་དན་གྱི་དྲི་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐའ་ཡས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བཞི་བཅུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདས་པ་ན་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གྲངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཚེ་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མིང་ཐ་དད་པར་ཤེས་པ་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བསྐལ་པར་སྨྲས་ཀྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་མཐའ་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མིང་ཐ་དད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་ཤེས་པ་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བསྐལ་པར་སྨྲས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐ་དད་པའི་མཐའ་བདེ་བར་མི་རིག་གོ། །​འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ངའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མེད་པ་ཐོས་ན་མོས་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཐེག་པ་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐེག་པ་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རབ་ཏུ་མགུ་བར་བྱས་པ་དེ་དག་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་ངའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མེད་པ་ཐོས་ན་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཅན་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཅན་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1187#UT22084-054-005-1187