Degé Kangyur volume 54, F.288.b

།འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདས་པ་ན་མ་སྨད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདས་པ་ན་གསེར་དུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་རྟག་གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་གསེར་གྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཅེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསོལ་བ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་གསེར་གྱི་གཙུག་ཅེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉོན་མོངས་དྲི་མ་སྦྱངས་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདས་པ་ན་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སྣང་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བརྩེགས་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདས་པ་ན་གྲགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདས་པ་ན་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1185#UT22084-054-005-1185