The Jewel Mine

Kangyur volume 54, folio 286a

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲག་ཁྲིག་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཤུལ་འདིར་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར། །དེ་ལ་མཁས་པ་ཐེ་ཚོམ་གཞར་མི་འབྱུང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཆོས་རྣམས་གང་བསྟན་པ། །ཆོས་ཉིད་དེ་ནི་དེ་རིང་བདག་གིས་འཚལ། །འདྲེན་པ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བོ་རྣམ་པར་དགྲོལ། །འདི་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་རིག་པས་ན། །བདག་གིས་དེ་རིང་ཆོས་ཀྱི་ཡབ་ལ་མཆོད། །གང་སླད་མི་ཡི་གཙོ་བོ་ཁྱོད་འཕགས་པས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་སྲས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀོན་མཆོག་མཁས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དང་དེར་ཡང་གཟུངས་དང་། ཞི་གནས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་སྲར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན་འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་འདི་ནི་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་སྲ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་འདོད་པས་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སློབ་པའི་ཚེ་ཡང་སེམས་གང་ལ་ཡང་མི་ཆགས་མི་ཐོགས་ཏེ། དེའི་སེམས་མ་ཆགས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་བྱ་བ་གང་དང་གང་ལ་དམིགས་པ་དེ་དང་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་ང་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་ལ་སློབ་པ་ན། ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པས་ཇི་ལྟར་བསམས་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཞིང་གར་འདོད་པ་དེར་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་བོ། །འཇམ་དཔལ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བཅུ་འདས་པ་ན་རྟག་ཏུ་སྣང་བར་བྱས་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ང་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤུགས་འཆང་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་སོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html#source-link-147