Degé Kangyur volume 54, F.278.a

ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་དག་གི་གན་དུ་སོང་ནས་འདི་དག་ནི་སྟོན་པའོ། །​འདི་དག་ནི་འཕགས་པའོ་ཞེས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་སྟོན་པར་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ། དེས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་གི་རྐང་པ་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འགྲེང་ངོ་། །​དེ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་གྲགས་བྱིན་གྱིས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་དེ་ལ་ཀྱེ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་ཁྱོད་འདུག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་ནས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་རི་མོ་བསྐྱེད་དེ་འདུག་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རིགས་ཀྱི་མནའ་མ་གྱོས་སྒྱུག་གི་མདུན་ན་འདུག་པ་བཞིན་དུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་རི་མོ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནད་པ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཡུན་རིང་མོ་ལས་སྨན་པ་མཐོང་ན་དབུགས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་དེ་ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དག་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་དབུགས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་གསད་པ་ལ་ཐུག་པའི་མི་གསད་དུ་བཀྲི་བ་ལས་དོན་བྱ་བར་འདོད་ཕན་པར་འདོད་བདེ་བར་འདོད་པའི་མི་ལ་ལ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེས་དེ་གསད་པ་ལས་ཐར་བར་བྱས་ནས་དེ་མི་དེ་ལ་འདི་ནི་བདག་གི་སྐྱབས། བདག་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ཅན་ཞེས་དེ་བྱས་པ་གཟོ་བ་ཆེར་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་ཡང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་བདག་གི་སྐྱབས། བདག་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱས་པ་གཟོ་བ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་གྲགས་བྱིན་གྱིས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་ལ་སྨྲས་པ། ཉི་མས་བྱིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་རྙེད་པར་དཀའོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལམ་ན་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལམ་ན་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་སྟེ། གང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་པ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1164#UT22084-054-005-1164