Degé Kangyur volume 54, F.270.a

ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག །​མཆོད་རྟེན་གྱི་གནས་དེ་ཇི་སྲིད་དུ་འདུག་པ་དེའི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཤོག་ཤིག །​མཆོད་རྟེན་གྱི་གནས་ཇི་སྲིད་དུ་འདུག་པ་དེ་སྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤོག་ཤིག །​སེམས་ཅན་གང་གིས་བདག་གི་མིང་ཐོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་ནས་དེའི་སྨོན་ལམ་དེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་འདྲ་བར་ཀུན་འཛིན་ཅིང་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་སོ། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེས་བཟུང་ངོ་། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚེའི་ཚད་ཇི་སྲིད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་འདུས་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་འདུས་པའང་དེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱང་དེས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་སོ། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅྭ་བརྒྱད་དེ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །​དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་ནས། དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་དེ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ། །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་བླ་མས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​གང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་ཡབ་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་དག་སྤུན་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གི་ནུ་བོ་དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཅི་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་སྨན་པར་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བཤད་དུ་གསོལ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1148#UT22084-054-005-1148