Degé Kangyur volume 54, F.215.b

བར་སྣང་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །​ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དཔག་མེད་ཐོགས་པ་མེད། །​བདེ་གཤེགས་མ་སྨད་འཇིག་རྟེན་མིག་ཏུ་གྱུར། །​ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག །​བདེ་གཤེགས་ཁྱོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་མ་གཟིགས་མེད། །​བདེ་གཤེགས་ཁྱོད་ཀྱི་འོད་ནི་ཟིལ་མི་ནོན། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་བྱེ་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་འགྲོ། །​རི་དང་བྲག་གི་རྩེ་མོ་ཐལ་བྱུང་སྟེ། །​རྒྱལ་བའི་འོད་ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པ་མེད། །​འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ལག་མཐིལ་གཞག་པ་བཞིན། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་སངས་རྒྱས་མཐའ་ཡས་སྟོན། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་སྣ་ཚོགས་རྣམ་མང་ལ། །​རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་འགྱུར། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །​ཕུང་མེད་བྱང་ཆུབ་རབ་ཞི་རེག་འགྱུར་ཞེས། །རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་བྱས་ལ་ལུང་སྟོན་པ། །​བར་སྣང་འདི་ན་དེང་འདུག་བདག་གིས་མཐོང་། །​ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །​ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་འདུག་ཅིང་སེམས་དང་བས། །​ཉོན་མོངས་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་ཡབ་ལ་བསྟོད། །​བར་སྣང་འདི་ན་དེང་འདུག་བདག་གིས་མཐོང་། །​ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །​དགའ་ལྡན་གནས་ནས་དཔག་མེད་ཤི་འཕོས་ནས། །​ཕྲ་བའི་བློ་རྣམས་ཐ་མའི་མངལ་འཇུག་པ། །​བར་སྣང་འདི་ན་དེང་འདུག་བདག་གིས་མཐོང་། །​ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །​མ་ཡི་གཡས་ལོགས་རུམ་ན་གནས་གྱུར་ཏེ། །​ལྷ་ཡིས་རབ་ཏུ་མཆོད་ཅིང་བྱུང་བ་དག །​བར་སྣང་འདི་ན་དེང་འདུག་བདག་གིས་མཐོང་། །​ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག །​བདུད་ཀྱི་སྡེ་དང་དཔུང་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །​བར་སྣང་འདི་ན་དེང་འདུག་བདག་གིས་མཐོང་། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །​མེ་ལ་ཆུ་བཏབ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་བཞིན། །​ཡང་བྱུང་རབ་ཞི་མྱ་ངན་ཡོངས་འདའ་བ། །​བར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1039#UT22084-054-005-1039