Degé Kangyur volume 54, F.277.a

གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པས་སྐྱབས་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་བསྐལ་པ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་དྲུག་ཁྲི་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་གི་ཐོག་མ་ནི་འོད་ཅེས་བྱ། ཐ་མར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲགས་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་གི་ཐོག་མར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མར་མེ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་དག་གི་ཐ་མར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱན་རིག་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་བསྐལ་པ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་གི་ཐོག་མར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེ་སྤྱན་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །ཐ་མར་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེའི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་ཆེས་ཕ་རོལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་མཆོག་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་གྲགས་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དཔའ་མཁས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཚངས་པའི་མིག་ཅེས་བྱ་བ་དང་། ཙན་དན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རབ་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སེང་གེ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་དང་། ཀུན་ནས་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྤོབས་པ་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བློ་གྲོས་མི་ཞན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། འགྲོགས་ན་བདེ་ཞེས་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེས་ཤིང་འགྲོགས་ན་བདེ་བ་ཡོན་ཏན་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་དང་ལྡན་པ་བཅུ་གཅིག་ཚངས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་དོ། །​དེའི་ཚེ་ན་ཡང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཉི་མས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་མཁས་ཤིང་ཡིད་རྣོ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཉི་མས་བྱིན་གྲོགས་པོ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རིན་ཆེན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་འཁྱམ་པའི་ཕྱིར་བྱུང་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1162#UT22084-054-005-1162