Degé Kangyur volume 51, F.291.b

པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཁོ་ནས་གནས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཤེས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཚལ་ལགས་སོ། །བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འོ་ན་ཡང་དག་པའི་མཐའ་གང་ན་འདུག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་བདག་གི་མཐའ་གང་ན་མཆིས་པ་དེ་ན་མཆིས་ལགས་སོ། །​ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་གང་ན་མ་མཆིས་པ་དེ་ན་མཆིས་ལགས་སོ། །​ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་ལས་སམ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མ་ལགས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་དེ་ལྟར་མོས་པ་དེ་དག་ནི་གང་ལས་ཀྱང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​གང་དག་གང་ལས་ཀྱང་གྲོལ་བ་མ་མཆིས་པ་དེ་དག་ནི་ལོག་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལགས་སོ། །​གང་དག་ལོག་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལགས་སོ། །​གང་དག་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་དག་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལགས་སོ། །​གང་དག་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་ཞེས་བགྱི་བ་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་དེས་བགྱིས་ལགས་པ་སྟེ། དེའི་སླད་དུ་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་ཞེས་འདོགས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ལམ་སྒོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལམ་བསྒོམ་པ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ནི་ལམ་སྒོམ་པ་མ་མཆིས་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-213#UT22084-051-006-213